YUMURTALIK İLÇE.J.KLIĞI, HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.NU

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ SÜRE )

1

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler ;

İstenilen Belgeler Tamamlandıktan sonra ( 7 ) İş Günü

1. Dilekçe

2. Sağlık Raporu

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4. Adli Sicil Beyanı

5. ( 4 ) Adet Fotoğraf

Bunlara İlave Olarak ;

Yabancı Ülke Fahri Temsiciliğini Yapan Türk Vatandaşlarından ;
Dışişleri Bakanlığı Resmi Görev Yazısı

Basın Mensuplarından ;

1. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Resmi Yazısı

2. Sarı Basın Kart Aslı ve Fotokopisi

Altın ve Gümüş ile İlişkili İşlerde Çalışanlardan ;

1. Vergi Dairesi Yazısı

2. Oda Kayıt Belgesi

3. İşyer Ruhsat Fotokopisi

4. Şirketler İçin Ticaret Sicil Gazetesi

5. Şirketler Kimlerin Silah Alacağı Belirleyen Yetkili Kurul Kararı

91 / 1779 Sayılı Yönetmelik, 9' ncu Maddesi, ( e ) Fıkrası Kapsamındaki Kişilerden ;

1. Talep Eden Kişinin Faaliyete İlişkin Ruhsat veya Belge Fotokopisi

2. Vergi Dairesi Yazısı

3. Bu İşlerinde Çalışan Güvenlik Belgesi Olan Kişiler için iş Sahibinin Yazısı
Müracaat, Sigorta Primlerinin Ödendiğine

Dair Yazı, Güvenlik Belgesi

Banka Müdürlerinden ; Görev Belgesi

Pilotlardan ;

1. Kurum Yazısı

2. Pilotluk Lisans Fotokopisi

91 / 1779 Sayılı Yönetemlik, 9' ncu Maddesi, ( h ) Fıkrası Kapsamındaki Kişilerden ;

1. Mükellefiyeti ve Yıllık Satış Tutarını Gösterir Vergi Dairesi Yazısı

2. Serbest Belgelerde Gösterilen Faaliyet Nedeniyle Vergiye Tabi Olunmaması
Halinde Yeminli Mali Müşavir Yazısı

3. Kar - Zarar Cetveli ve Bilanço

4. Ticaret Sicil Gazetesinde en Son Yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesi

5. Ruhsat Talebi Doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel
Müdür ve Yardımcılarının Görevleriyle İlgili Atama

91 / 1779 Sayılı Yönetemlik, 9' ncu Maddesi, ( ı ) Fıkrası Kapsamındaki Kişilerden ;

1. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı

2. Toprak Miktarını Gösterir Tapu Müdürlüğü Yazısı

3. Ziraat Odasından veya Tarım İl / İlçe Müdürlüğünden Alınacak Üretici Belgesi

1

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

91 / 1779 Sayılı Yönetemlik, 9' ncu Maddesi, ( i ) Fıkrası Kapsamındaki Kişilerden ;

İstenilen Belgeler Tamamlandıktan sonra ( 7 ) İş Günü

1. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı

2. Ziraat Oasından veya Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden Alınacak Üretici Belgesi

3. Hayvan Sayısını Gösterir Tarım İl / İlçe Müdürlüğünden / Vergi Dairesi Yazısı

Müteahhitlerden ;

1. İş Deneyim ( İş Bitirme / İş Durum ) Belgesi

2. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı

3. Ortaklık veya Şirket Söz Konusu ise Bu Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

4. Sorumlu Ortaklardan ve Kimlerin Silah Ruhsatı Alacağını Belirten Yetkili Kurul Kararı

Akaryakıt İstasyon Sahiplerinden ;

1. Kurum ile Yapılan Sözleşme Fotokopisi, İşyeri Fotokopisi

2. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı

3. Ortaklık veya Şirket Söz Konusu ise Bu Belgeyi Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

4. Sorumlu Ortaklardan ve Kimlerin Silah Ruhsatı Alacağını Belirten Yetkili Kurul Kararı

Akaryakıt İstasyonları Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlardan ;

1. İş Sahibinin Yazılı Müracaatı, Ortaklık veya Şirket Söz Konusu ise Silah Ruhsatı
Talebine Dair Yetkili Kurul Kararı

2. Kurum ile Yapılan Sözleşme Fotokopisi, İşyeri Ruhsat Fotokopisi

3. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı

4. Çalışanların Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair Sosyal Güvenlik Kurumu Yazısı

91 / 1779 Sayılı Yönetemlik, 9' ncu Maddesi, ( m ) Fıkrası Kapsamındaki Kişilerden ;

1. İş Sahiplerinden

2. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı

3. Çalıştırılan İşçi Sayısını ve Primlerin Ödendiğine Dair Vergi Dairesi Yazısı

4. Ortaklık veya Şirket Söz Konusu ise Bu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

5. Sorumlu Ortaklardan ve Kimlerin Silah Ruhsatı Alacağını Belirten Yetkili Kurul Kararı

6. Bu İş Yerlerinde Çalışan Bekçi, Veznedar ve Mutemetler için,

a. İş Sahibinin Yazılı Müracaatı

b. Ortaklık veya Şirket Söz Konusu ise Bu Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

c. Silah Ruhsat Talebine Dair Yetkili Kurul Kararı

ç. Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair Sosyal Güvenlik Kurumu Yazısı

7. Yapılan İşe Dair Vergi Dairesi Yazısı

1

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

Atış Poligonu Sahibi ve Koruma Görevlilerden ;

İstenilen Belgeler Tamamlandıktan sonra ( 7 ) İş Günü

1. İşletme Ruhsatı Fotokopisi

2. Yaptığı İşten Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı

3. Ortaklık veya Şirket Söz Konusu ise Bu Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

4. Yönetimden Sorumlu Ortakları ve Kimleri Silah Ruhsatı Alacağını Belirten Yetkili
Kurul Kararı

Bu İşyerinde Çalışan Bekçilerden ;

1. İş Sahiplerinden İstenen Belgeler

2. İş Verenin Yazılı Müracaatı, Ortaklık veya Şirket Söz Konusu ise Silah Ruhsatı
Talebine Dair Yetkili Kurul Kararı

3. Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair Kurum Yazısı

91 / 1779 Sayılı Yönetemlik, 9' ncu Maddesi, ( o ) Fıkrası Kapsamındaki Kişilerden ;

1. Kişi / Kurumun Yazılı Müracaatı

2. Eski Eserler ve Tarihi Anıtların Tapu Kayıt Belgeleri

3. Bekçilerin Primlerinin Ödendiğine Dair SSK Yazısı İstenir

Arıcılardan ;

1. Ziraat Odalarından veya Tarım İl / İlçe Müdürlüğünden Alınacak Çiftçi Belgesi

2. Kovan Adetini Belirten Tarım İl / İlçe Müdürlüğünden Yazı ( En Az Aktif Olan 100
Kovan Olması Gerekmektedir )

3. 2000 Kg Bal Satıldığına Dair Mühtahsil Makbuzu ( Müracaat Tarihi İtibariyle 1 Yıllık
Olmasına Dikkat Edilecektir )

4. Arıcılığın Meskut Yerler Dışında, Gezginci Olarak ve Bilfiil Yapıldığına Dair İl / İlçe
Tarım Müdürlüğünden Yazı

Patlıyıcı Madde Depo Koruma Görevlilerden ;

1. Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Vergi Dairesi Yazısı

2. Oda Kayıt Belgesi

3. İş Sahibinin Yazılı Müracaatı

4. Depo İzin Belgesi Fotokopisi

5. Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair Kurum Yazısı

91 / 1779 Sayılı Yönetemlik, 9' ncu Maddesi, ( r ) Fıkrası Kapsamındaki Kişilerden ;
Ayrılış Şeklini Belirtir Kurum Yazısı

Döviz ile Uğraşan Şirket Temsicilerinden ;

1. Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün İzin Belgesi Fotokopisi

2. Oda Kayıt Belgesi, Vergi Dairesi Yazısı İş Yeri Ruhsat Fotokopisi

Avukat ve Noterlerden ;

1. Avukatlardan, Avukatlık Ruhat Fotokopisi, Vergi Dairesi Yazısı

2. Noterlerden, Noterlik Belgesi Ruhat Fotokopisi, Vergi Dairesi Yazısı

1

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Birlik, Federasyon ve Konferasyon
Yönetim Kurulı Başkan ve Üyeleri ile

İstenilen Belgeler Tamamlandıktan sonra ( 7 ) İş Günü

Ticaret ve Sanayi Odaları Başkan ve Üyeleri ile Meclis Üyelerinden ;

1. Bağlı Olunan Oda, Birlik, Federasyon ve Konfederasyonun Yazısı

2. Görevle İlgili Seçim Tutanağı

Köy ve Mahalle Muhtarlığı, Belediye Başkanlığı İl Genel Meclis Üyeleği Yapmış Olanlardan

1. Valillik veya Kaymakamlıktan Alınacak Görev Belgesi

2. Görevle İlgili Seçim Tutanağı

Şehit Yakınlarından ; Şehitlik belgesi

91 / 1779 Sayılı Yönetemlik, 10' ncu Maddesi, Kapsamındaki Kamu Görevlilelerinden

1. Normal Emekli Olanlardan, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya İlgili Kurumlarca
Düzenlenmiş Emekli Olduğuna

Dair Belge veya Emekli Kimlik Kartı Fotokopisi

2. Haklarında Meslek veya Memuriyetten Çıkma Cezası İstemiyle Tahkikat Açılıp
Açılamadığı veya Kesinleşmiş Bir

Mahkeme Kararı Bulunup Bulunmadığına İlişkin Kurum Yazısı

3. İstifa Ederek Ayrılanlardan İkametgah İlmühabiri

4. Malulen Emekli Olanlardan Maluliyet Sebebini Gösteren Sağlık Kurulu Raporu

5. Psikolojik Rahatsızlığı Sebebiyle Emekli Edilenlerden İlk Raporu Aldığı Sağlık Kuruluşundan
İlk Rapor Bahsedilerek

Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporu

2

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

1. Dilekçe

2. Sağlık Raporu

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4. Adli Sicil Beyanı

5. İkametgah Belgesi

6. ( 4 ) Adet Fotoğraf

3

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek

1. Dilekçe

2. Sağlık Raporu

3. T.C Kimlik Numarası

4. Adli Sicil Beyanı

5. ( 2 ) Adet Fotoğraf

4

Mermi Satın Alma Belgesi

1. Dilekçe

2. Ruhsat Fotokopisi

5

Satıcılık ( Bayilik ) Belgesi

1. Valilikten Jandarmaya Havaleli Dilekçe

İstenilen Belgeler Tamamlandıktan sonra ( 7 ) İş Günü

2. İşyerinin Kendi Mülkiyetinde Bulunduğunu ve Kiralandığını Kanıtlayan Belge

3. Silah Bulundurulmasından ve Satmasından Bedeni ve Ruhi Bakımdan Bir Sakınca
Bulunmadığına Dair Sağlık Raporu

4. Sabıka Kaydı Beyanı

5. 2521 S.K. Hükümlerine Uymayı Taahhüt Ettiği ve Doğacak Kanun Sorumluluğu
Üstlendiğine Dair Taahütname

6. T.C Kimlik Numarası

7. Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş ( 5 ) Adet Vesikalık Fotoğraf

6

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi

1. Nüfus Cüzdanı

2. Araç Tescil Belgesi

3. Araç Trafik Belgesi

4. Trafik Sigortası

7

Geri Alınan Sürücü Belgesi

1. Nüfus Cüzdanı

2. Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı

8

Trafikten Men Edilen Aracın İade Elidmesi

Muayene Süresi Geçen Araç İçin ;

1. Araç Trafik Belgesi

2. Araç Muayane Raporu

3. Nüfus Cüzdanı

4. Sürücü Belgesi

Aracın Noter Satışını Alarak, ( 1 ) Ay İçerisinde Satın Alan Tescil Belgesi Çıkarılmadığı
İçin Trafikten

Men Edilen Araçlar İçin ;

1. Araç Tescil Belgesi

2. Nüfus Cüzdanı

3. Sürücü Belgesi

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayanlar İçin ;

1. Sigorta Poliçesi

2. Nüfus Cüzdanı

3. Sürücü Belgesi

Diğer Sebeplerle Trafikten Men Edilen Araçlar İçin ;

1. Araçtaki Eksiklikler Tamamlanacak ( Şirket Adına Kayıtlı Araç ise Şirket Yetkilisi İmza
Sirküleri ile Gelinecek )

2. Vergi Dairesinden Aracın Borcu Olmadığına Dair Belge

3. Nüfus Cüzdanı

4. Sürücü Belgesi


.
 
T.C.
Yumurtalık Kaymakamlığı 
Ayas Mahallesi H.Baykara Cad Hükümet Konağı Kat :4 
01680 Yumurtalık /ADANA
Tel : 0322 671 2046 - 2052 Faks : 0322 671 3322
GHFGH